Návrh osvetlenia

Pre Nové realizácie ponúkame návrh osvetlenia, ktorý spočíva vo výbere vhodného typu osvetlenia pre vašu prevádzku v danom priestore.
Pre Modernizáciu existujúceho osvetlenia okrem analýzy súčasného stavu Vám vyberieme najvhodnejšie riešenie a spracujeme energetickú náročnosť nového osvetlenia s výpočtom energetických úspor a návratnosti investície.

Svetelnotechnický projekt

Svetelnotechnický projekt nadväzuje na prvotný návrh osvetlenia, je to detailné rozpracovanie výpočtu osvetlenia s kompletnou dokumentáciou pre realizáciu inštalácie osvetľovacej sústavy, pohybových a svetelných senzorov s možnosťou inteligentného riadenia osvetlenia.

Elektro projektovanie

V rámci vypracovania projektovej dokumentácie pre nízko napäťové sústavy postupujeme podľa platných zákonov a predpisov v oblasti elektroinštalácií. Pri návrhu dôkladne zvažujeme požiadavky zákazníka a pretvárame ich do projektovej dokumentácie.

  • Rodinných domov a bytov, rekreačných zariadení
  • Obchodných a reprezentačných priestorov
  • Priestorov určených na priemyselnú a potravinársku výrobu
  • Priestorov na spracovanie a ukladanie dát (datacentrá, call centrá)
  • Spracovanie pripojenia na verejnú distribučnú sieť NN

Koncepčný popis návrhu projektu:

Pri návrhu bleskozvodov v rámci projektu berieme do úvahy vzhľad objektu a projektant navrhne ochranu pred bleskom tak, aby nenarušila vzhľad objektu. Použitie typu bleskozvodu je na výbere zákazníka. Možnosť výberu je z pasívneho alebo aktívneho. Výber je aj z použitých materiálov. Každý z uvedených systémov má svoje výhody pre koncového užívateľa. V konečnom dôsledku je potrebné myslieť na kompletné zabezpečenie objektu proti atmosferickému prepätiu. To znamená nie len proti prepätiu z vonku, ale objekt je potrebné chrániť aj pred vznikom prepätia pomocou sústavy prepäťových ochrán.

Meranie osvetlenia

Poskytujeme meranie umelého osvetlenia v interiéry a exteriéry. Meranie môže byť realizované vo viacerých variantách podľa potreby. A to ako informatívne meranie, kontrolné meranie po realizácii, alebo ako merania akceptovateľné úradmi verejného zdravotníctva a hygienou.

Riešenia na mieru

Dokážeme vyrobiť svietidlá podľa požiadaviek zákazníka (rozmer, dizajn, farba, množstvo,..), pretože spoločnosť disponuje vlastným projektovým oddelením. V  krátkom čase vieme reagovať na požiadavky zákazníkov a spracovať tak kompletnú projektovú dokumentáciu. Pri vývoji a výrobe vlastných osvetľovacích telies využívame dlhoročné skúsenosti získané praxou. Svietidlá vyrábame pomocou CNC strojov značky AMADA, ktoré poskytujú vynikajúcu presnosť a kvalitu výrobkov. Odborné skúšky a merania svietidiel sa realizujú v skúšobni Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.